privacy

Privacyverklaring Beeldsmederij DE MAAN

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van vzw Beeldsmederij DE MAAN (hierna ‘DE MAAN’), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Minderbroedersgang 3 en ondernemingsnummer 0406 580 844.

 

De verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens is DE MAAN.
DE MAAN hecht veel belang aan de bescherming van je privacy en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Met de verwerking van jouw gegevens handelen wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en met de Privacyverklaring.

Als je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact wenst op te nemen met ons, kan dit via: vzw Beeldsmederij DE MAAN, Minderbroedersgang 3, 2800 Mechelen, contact@demaan.be en telefonisch op 015 200 200.

 

Het gebruik van de diensten van DE MAAN houdt je kennisname in van deze privacyverklaring. DE MAAN verwerkt je persoonsgegevens op basis van je toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

 

DE MAAN werkt samen met derde partijen voor het registreren van je persoonsgegevens voor:

- de nieuwsbrief

- het verwerken van ticketing

- het verzorgen van de internet-omgeving en IT-infrastructuur.

 

Met deze partijen heeft DE MAAN verwerkingsovereenkomsten afgesloten om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. DE MAAN geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is of je hier zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Indien je verdere vragen zou hebben, kan je contact met ons opnemen.

 

Persoonsgegevens

DE MAAN houdt je op de hoogte via een elektronische nieuwsbrief wanneer je je inschrijft of wanneer je een belangrijk contact bent voor de organisatie en werking. Wanneer je een voorstelling hebt bijgewoond ontvang je éénmalig in desbetreffend seizoen een uitnodiging tot inschrijving op de nieuwsbrief.

 

Je geeft zelf rechtstreeks je persoonsgegevens in bij het inschrijven op onze nieuwsbrief via http://www.demaan.be/. Hierbij geef je toestemming tot het opslaan van je naam, voornaam en e-mailadres en het gebruik van deze voor het ontvangen van nieuws en informatie van DE MAAN. Je kan op elk moment jouw voorkeuren raadplegen en aanpassen.

Je emailadres wordt veilig opgeslagen bij een derde partij, Mailchimp die instaat voor onze mailings en de beveiliging van jouw data op basis van door Europese Commissie goedgekeurde modelclausules. We houden bij welke nieuwsbrieven we jou sturen en of je deze opent. In sommige gevallen meten we ook acties die voortkomen uit onze mailing in functie van publieksbereik en -tevredenheid.

 

Op basis van je inschrijving of wanneer je een belangrijk contact bent voor de organisatie en werking,  stuurt DE MAAN je jaarlijks een brochure per post. Je kan je hierop uitschrijven door contact op te nemen via contact@demaan.be of door je inschrijving aan te passen.

 

Technische en anonieme gegevens

Door een bezoek aan www.demaan.be worden IP adres, browsertype en besturingssysteem van je computer en andere automatisch gegenereerde informatie van je websitebezoek geregistreerd met doel het optimaliseren van de website. Deze gegevens worden verzameld door zap all people bvba, waarmee DE MAAN een verwerkersovereenkomst heeft conform de Algemene Verordening Gegegevensbescherming.

 

Informatie kan worden gedeeld via sociale netwerksites, zoals facebook en twitter door middel van sociale plug-ins op de website. Deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf en volgens hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

Het gebruik van cookies is nodig voor een gepersonaliseerd bezoek aan onze website en bevorderd bepaalde functionaliteiten. Via instellingen in je browser kan je het gebruik van cookies regelen.

 

Beveiliging gegevens

DE MAAN neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van jouw persoongsgegevens tegen toevallig verlies, moedwillige wijziging, onverwachte vernietiging en ongeoorloofde toegang.

 

Bewaring gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Tenzij anders toegestemd worden je persoonsgegevens na het bijwonen van een voorstelling gedurende hetzelfde seizoen bijgehouden.

 

Rechten

Je hebt ten alle tijde recht op inzage van je persoonsgegevens, verbetering, inperking, verwijdering, meeneembaarheid van gegevens en bezwaar en aanvraag tot een kopie van je persoonsgegevens.

Wens je de gegevens die je ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of te laten verwijderen? Heb je vragen, opmerkingen of klachten over het gebruik van je persoonsgegevens of wil je je uitschrijven voor de nieuwsbrief en/of voor brochures of magazines, Neem dan contact op met ons:

vzw Beeldsmederij DE MAAN
Minderbroedersgang 3
2800 Mechelen
contact@demaan.be

Bovendien kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door één van onze verwerkers. Tot slot melden wij dat je steeds over de mogelijkheid beschikt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Tegen het gebruik voor marketingdoeleinden van algemene sfeerbeelden die tijdens activiteiten van DE MAAN worden genomen, kan je je verzetten door een email te sturen naar contact@demaan.be.

Beeldsmederij DE MAAN kan deze Privacyverklaring wijzigen. De bekendmaking zal gebeuren via www.demaan.be met onderaan de vermelding van datum van publicatie. Je verbindt je ertoe deze pagina zelf regelmatig te bezoeken.

 

 

Versie: 24.05.2018